ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Prawa uczniów

Uczniowie mają prawo do:

 

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, poszanowania swojej godności i dobrego imienia
 • opieki wychowawczej i ochrony przed wszystkimi formami przemocy
 • rozwijania swoich zdolności i zainteresowań
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań
 • jawnej, obiektywnej i sprawiedliwej oceny
 • znajomości celów i zadań lekcji oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji
 • pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności
 • udziału w zagospodarowaniu powierzonej ich opiece sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą
 • kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę
 • odpoczynku podczas przerwy
 • uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości
 • uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 • udziału w konkursach, zawodach sportowych
 • uzgodnienia z nauczycielem terminu pisemnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności (w ciągu jednego dnia jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy)
 • na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych