ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Prawa uczniów

Uczniowie mają prawo do:

 

1) uczestnictwa we wszystkich zajęciach lekcyjnych i zajęciach pozalekcyjnych oraz do indywidualnego toku i programu nauczania;

2) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;

3) jawnej, obiektywnej, umotywowanej oceny;

4) właściwie zorganizowanych procesów kształcenia, wypoczynku i zadawania prac domowych zgodnych z zasadami higieny pracy umysłowej;

5) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień i odpowiedzi;

6) uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego;

7) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; Statut Szkoły Podstawowej nr 29 im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu 

9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

10) reprezentowania Szkoły w konkursach i zawodach;

11) swobodnego wyrażania opinii we wszystkich sprawach, jeśli nie narusza tym dóbr innych osób; 12) swobodnego rozwoju swojej osobowości;

13) ochrony prywatności życia osobistego i rodzinnego;

14) pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

15) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

16) pomocy socjalnej;

17) poszanowania przekonań religijnych;

18) poszanowania swej godności i nietykalności osobistej.