ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Obowiązki uczniów

Obowiązkiem każdego ucznia jest przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:

1) aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i systematyczne zdobywanie wiedzy; 2) wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę;

3) rzetelne pracowanie nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności;

4) systematyczne przygotowywanie się do zajęć;

5) dopełnianie obowiązku uzupełniania usprawiedliwienia nieobecności od rodzica (prawnego opiekuna) w ciągu tygodnia od powrotu do Szkoły;

6) dbanie o dobre imię Szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

7) przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego;

8) wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego;

9) właściwe zachowanie oraz okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom, pracownikom Szkoły poprzez społecznie akceptowane formy;

10) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek;

11) przestrzeganie obowiązujących zaleceń i zarządzeń Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleń Samorządu Uczniowskiego;

12) dbanie o schludny wygląd;

13) przestrzeganie regulaminu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły.

W szkole uczniów obowiązuje:

1) estetyczny, stonowany, czysty, schludny, niewyzywający i funkcjonalny strój;

2) obuwie zmienne;

3) przestrzeganie higieny osobistej.

Niedopuszczalne jest:

farbowanie włosów, malowanie paznokci, wyzywający makijaż tatuaż oraz noszenie nieprzyzwoitych i niestosownych strojów (np. z obraźliwymi napisami i symbolami, postrzępionych, dziurawych) oraz noszenie ozdób zagrażających bezpieczeństwu ucznia.

Jeżeli pracownik szkoły zwróci uwagę uczniowi na nieprzyzwoity lub niestosowny (określony wyżej) strój, uczeń zobowiązany jest zmienić strój począwszy od następnego dnia nauki.

Za odświętny strój uważa się dla chłopców: biała koszula i granatowe lub czarne spodnie garniturowe; dla dziewcząt: biała koszula lub bluzka, granatowa lub czarna wizytowa spódnica ewentualnie granatowe lub czarne spodnie wizytowe.

Strój odświętny obowiązuje podczas:

a. uroczystości szkolnych m.in.: rozpoczęcia i zakończenia roku, akademii z okazji świąt państwowych i szkolnych

b. wyjść uczniów ze szkoły, m. in. na wystawy, konkursy, do teatru, opery czy filharmonii.