ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Obowiązki uczniów

Uczniowie mają obowiązek:

 • dbać o swoją szkołę, o jej honor
 • dbać o kulturę zachowania i kulturę języka (uczeń nie wywołuje i nie uczestniczy w bójkach, nie jest agresywny, nie używa wulgarnych słów, jest kulturalny w stosunku do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły)
 • przeciwstawiać się przejawom wulgarności, brutalności i agresji
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracyaktywnie uczestniczyć w zajęciach i przestrzegać zasad porządkowych
 • uzupełniać braki wynikające z absencji
 • starannie i sumiennie odrabiać prace domowe
 • starannie prowadzić zeszyty przedmiotowe - zgodnie z wymaganiami nauczycieli,
 • pomagać słabszym w nauce
 • punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia
 • dbać o higienę osobistą i otoczenia (uczeń jest czysty i schludny)
 • dbać o zdrowie swoje i innych (uczeń nie pije alkoholu, nie pali tytoniu, nie używa narkotyków)
 • dbać o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe
 • niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi wszystkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych
 • pozostawiać salę lekcyjną w nienagannym porządku
 • nosić obuwie zmienne