ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Model absolwenta

 

Uczeń kończący edukację w naszej szkole:

 • jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej,
 • posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy,
 • sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,
 • rozwija zainteresowanie otaczającym go światem,
 • posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną,
 • jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,
 • potrafi dokonać samooceny,
 • rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami,
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • charakteryzuje się wrażliwością, sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu,
 • potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju,
 • okazuje życzliwości i szacunek innym ludziom,
 • potrafi działać w grupie,
 • umie wyrażać swoje poglądy, dążenia,
 • jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 • niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym