ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Egzamin ósmoklasisty

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W roku 2024 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych z jęz. polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim nie muszą przystępować do egzaminu – automatycznie uzyskują z danego przedmiotu najwyższy wynik.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagający przedłużenia czasu i posiadający stosowne zaświadczenia będą go pisali maksymalnie z języka polskiego przez 180 minut, matematyki 150 minut a języka obcego nowożytnego 135 minut).

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Obowiązuje strój galowy.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2024

 • 14 maja 2024 r. godz. 9:00 – język polski
 • 15 maja 2024 r. godz. 9:00 – matematyka
 • 16 maja 2024 r . godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Terminy dodatkowe

 • 10 czerwca 2024 r. godz. 9:00 – język polski
 • 11 czerwca 2024 r. godz. 9:00 – matematyka
 • 12 czerwca 2024 r. godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych 
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów, w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych,
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany:

1. w roku 2023 i 2024 - na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r.

2. od 2025 - na podstawie wymagań określonych w podstawie programowj kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego w wersji II.1

 

Więcej szczegółowych informacji:

 http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-osmoklasisty