ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do realizacji dwuletniego projektu programu Erasmus +

TYTUŁ PROJEKTU „Let's become Mathematicians, shall we?

O projekcie

Projekt jest oparty na współpracy szkół. Jego głównym celem jest rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów ze szkół w nim uczestniczących. Projekt jest nowatorskim przedsięwzięciem zmierzającym do rozbudzenia wśród uczniów zainteresowania matematyką jako dziedziną wiedzy użyteczną na co dzień w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Dzięki niemu w szerszym niż dotąd zakresie uczniowie będą zdobywali wiedzę poza ograniczoną przestrzenią szkolnej sali i w interakcji z najbliższym otoczeniem. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju inteligencji logiczno-matematycznej uczniów, a tym samym efektywnie wpłynie na zmniejszenie niedoskonałości w nauce matematyki oraz poprawi powiązane ze sobą umiejętności, takie jak logiczne myślenie, wnioskowanie, rozwiązywanie problemów matematycznych oraz umiejętność myślenia abstrakcyjnego. Projekt doprowadzi do stworzenia otwartego środowiska dydaktycznego na dwóch poziomach: regionalnym i europejskim. Pozwoli na systematyczną i twórczą wymianę myśli pedagogicznej pomiędzy czynnymi nauczycielami przedmiotów matematyki z konsultantami metodycznymi, pracownikami wyższych uczelni oraz innymi specjalistami. Stworzy też warunki do współpracy z równorzędnymi podmiotami z zagranicy. W projekt zostaną włączeni również rodzice.

Zalety uczestnictwa w projekcie

Niewątpliwie zaletą tego projektu jest możliwość wymiany uczniów. Uczniowie dwukrotnie spotkają się w Portugalii (w kwietniu 2018 roku) i w Polsce (w marcu 2019 roku). Dzięki tym wymianom będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i tym samym poznają portugalski i polski system edukacji. Efektem pracy projektu będzie cały szereg różnorodnych materiałów dydaktycznych: scenariuszy zajęć, zbiór zadań matematycznych, sprawozdania badawcze, prezentacje multimedialne, albumy tematyczne, nagrania zajęć dydaktycznych. Realizatorzy programu będą je prezentować na stronie internetowej w miarę realizacji zaplanowanych działań.

Zasady finansowania

Projekt jest w 100% finansowany z funduszy europejskich.

Koordynator projektu w szkole

p. Ewa Węgrzyńska

Link do strony internetowej projektu