ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Świetlica socjoterapeutyczna

 

Grupa socjoterapeutyczna "Słoneczna Ekipa"

Opiekunami "Słonecznej Ekipy" są P. Joanna Auguścik i P. Agata Froń

Zajęcia odbywają się we wtorki i w czwartki w godzinach od 15:30 do 17:00.

Uczestnikami programu są dzieci w wieku 10 - 13 lat.

Poprzez oddziaływania socjoterapeutyczne i profilaktyczne dzieci mają możliwość poznać metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, reagowaniaw sytuacjach kryzysowych. Nauczą się jak rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie ze złością, jak wyrażać swoje emocje.
Dzięki aktywnym metodom warsztatowym poznają swoje mocne strony, poznają siebie, rozwiną umiejętności interpersonalne, pozwalające na satysfakcjonujące kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Ponadto nauczą się  podejmowania decyzji i twórczości. Bardzo cennym aspektem programu grupy jest funkcja edukacyjno - informatyczna w zakresie profilaktyki uzależnień. Zasadniczym celem programu zajęć jest wszechstronny rozwój osobowości dzieci, przygotowanie do życia w społeczeństwie, do stawania się pełnowartościowym człowiekiem, pełnym poczucia własnej wartości i godności ludzkiej, zdolnym do podejmowania dojrzałych decyzji, wolnym od nałogów. Zajęcia realizowane są nie tylko w budynku szkolnym - organizowane są w ramach programu wyjścia do kina, teatru, wycieczki. Podczas zajęć uczestnicy przygotowują wspólnie podwieczorek.

Cele działalności grupy socjoterapeutycznej " Słoneczna Ekipa"

1.Stworzenie w grupie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji, partnerstwa.
2.Stworzenie warunków do rozwijania samodzielności.
3.Umożliwienie rozwoju w atmosferze wzmacniającej poczucie własnej wartości i sprzyjającej osiąganiu sukcesów.
4.Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
5.Wyposażenie uczestników zajęć w umiejętność rozróżniania dobra od zła.
6.Znalezienie alternatywnych sposobów rozładowania napięcia oraz zaspokajania swoich potrzeb.
7.Uświadamianie potrzeby odczuwania odpowiedzialności za powierzone zadanie.
8.Ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresję.
9.Rozwijanie wrażliwości estetycznej-stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej.
10.Uświadomienie roli zabaw w relacjach międzyludzkich.
11.Kształtowanie postaw fair-play.
12.Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
13.Pomoc w odkrywaniu, porządkowaniu, przestrzeganiu przyjętego systemu wartości etycznych i kulturowych oraz w kształtowaniu prawidłowych postaw moralnych, społecznych i obywatelskich.
14.Pomoc w poznawaniu i rozumieniu samego siebie oraz motywów działań, uczuć, oczekiwań i zachowań osób z najbliższego otoczenia.
15.Pomoc dziecku w radzeniu sobie z problemami życiowymi, kryzysami (rodzinnymi, rówieśniczymi, szkolnymi itp.).
16.Trening kulinarny.
17.Rozwijanie umiejętności oceny własnych postaw, dostrzegania swoich możliwości i ograniczeń w działaniu oraz roli i pozycji w grupie.
18.Rozwijanie krytycznego i twórczego myślenia.
19.Motywowanie do nauki i osiągnięć szkolnych.
20.Wzmocnienie więzi ze szkołą, środowiskiem lokalnym oraz kulturą i tradycjami.
21.Rozbudzanie zainteresowań poznawczych.
22.Niwelowanie zachowań aspołecznych i przejawów demoralizacji.
23.Dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających oraz zagrożeniach związanych z ich zażywaniem.
24.Uczenie jasnego określenia swoich celów i dążeń życiowych.
25.Uwrażliwienie na bezkrytyczne korzystanie z programów audiowizualnych w których panuje przemoc.

 

 

 

Świetlica socjoterapeutyczna

Świetlica socjoterapeutyczna

Świetlica socjoterapeutyczna

Świetlica socjoterapeutyczna

Świetlica socjoterapeutyczna