→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Logopeda


mgr  Mariola Jawień

PONIEDZIAŁEK
12:55 – 16:15

WTOREK
10:45 – 11:30

ŚRODA
12:55 – 13:40

CZWARTEK
13:50 – 14:35

 

Zadania logopedy w Szkole Podstawowej Nr 29 w Sosnowcu

W myśl obowiązujących przepisów zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla uczniów
z zaburzeniami mowy, u których problemy artykulacyjne w znaczący sposób powodują zaburzenia kompetencji komunikacyjnych, utrudniają porozumiewanie się z otoczeniem oraz naukę szkolną.

Do zadań logopedy szkolnego w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu należą:

 1. Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad jej prawidłowym rozwojem)
 • czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną
 • współpraca z nauczycielami i specjalistami
 1. Diagnostyka (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych)
 • przeprowadzanie badań mowy dzieci
 • zdiagnozowanie logopedyczne za pomocą Kwestionariusza obrazkowego oraz Karty Mowy Dziecka
 • udostępnienie wyników badań zainteresowanym nauczycielom i rodzicom
 1. Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem)
 • objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci
 • systematyczne prowadzenie  zajęć logopedycznych w szkole
 • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • usprawnianie funkcji oddechowo – fonacyjnych
 • usprawnianie słuchu fonematycznego
 • usprawnianie analizy i syntezy słuchowej
 • usprawnianie analizatora wzrokowego
 • wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego
 • rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy
 • umiejętności wypowiadania się
 • wyrównywanie opóźnień mowy
 • korygowanie wad wymowy
 • stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego
 • usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych
 • wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją
 • udzielanie porad i wskazówek rodzicom w celu uzyskania lepszych efektów terapii
 • prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu
 • kierowanie na badania specjalistyczne: foniatryczne, laryngologiczne, audiometryczne, ortodontyczne w razie konieczności – neurologiczne.
 • poinstruowanie nauczycieli o sposobach korekty wad wymowy z dziećmi objętymi terapią

Niezmiernie ważna jest tu systematyczność w ćwiczeniach i rzetelność współpracy logopeda – rodzic. To właśnie ona w decydującej mierze decyduje o długości i skuteczności terapii.

 

 Logopeda

 Mariola Jawień