→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Innowacja:  „Wiem co jest dla mnie dobre”

Innowacja pedagogiczna o charakterze organizacyjno – metodycznym z zakresu profilaktyki wskazującej. Innowacja ma charakter metodyczno – organizacyjny, gdyż dotyczy zmian w organizacji kształcenia i wychowania oraz metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Adresatami innowacji są głównie uczniowie u których ( zgodnie z teorią profilaktyki wskazującej) rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń lub szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających z  używania substancji psychoaktywnych, w związku z  uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi. W tym przypadku uczniowie, którzy mieli już styczność z alkoholem oraz tytoniem

 1. Cele innowacji

Cele szczegółowe:

 • integracja w grupie;
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej szkodliwości alkoholu;
 • profilaktyka antyalkoholowa;
 • nauka umiejętności radzenia sobie z namowami rówieśników do picia alkoholu, zapalenia;
 • ,,uodpornienie” na negatywne wpływy środowiska rówieśniczego i mediów;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • doskonalenie współpracy i współdziałania w grupie;
 • nauka aktywnego słuchania;
 • ukazanie różnych pomysłów na spędzanie wolnego czasu i zabawę bez sięgania po używki.

Działania wychowawcze:

 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny;
 • kształtowanie umiejętności bycia asertywnym;
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
 • rozwijanie wrażliwości na cierpienie innych osób;
 • rozwijanie postaw prospołecznych.

Podstawowym środkiem do osiągnięcia założonych celów będzie przekazanie uczestnikom zajęć, wiedzy i umiejętności dotyczących mechanizmów powstawania szkód zdrowotnych i psychospołecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz radzeniu sobie z problemami życiowymi i emocjonalnymi.

Uczniowie poprzez utworzone przez siebie plakaty będą promować zdrowy tryb życia wśród społeczności lokalnej. Zostawiając plakaty w różnych miejscach, będą mogli propagować hasła i wiedzę na temat negatywnego wpływu używek a zwłaszcza alkoholu na zdrowie.