→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

INNOWACJA PEDAGOGICZNA  - klasa 1b

Rok szkolny - 2021/2022

„Przyłapani na dobrym zachowaniu”

Autor:

Anna Bierzyńska

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy I b. Czas realizacji innowacji obejmuje pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach edukacji wczesnoszkolnej, każdego dnia

w trakcie cyklu prowadzonych zajęć.

Niniejsza innowacja ma na celu  integrowanie zespołu klasowego, nawiązywanie poprawnych relacji rówieśniczych

Założenia ogólne:

 1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy I b.
 2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

– zapoznanie uczniów ze swoimi mocnymi stronami,

– wdrożenie pracy metodą wzmocnień pozytywnych,

– wykorzystanie przekazywania informacji pozytywnych rodzicom dla wzmocnienia efektu wprowadzonych działań,

Cel główny innowacji:

 • poprawa relacji rówieśniczych oraz zintegrowanie zespołu dzieci w klasie.

Cele szczegółowe innowacji:

uczniowie doświadczają:

 • pozytywnych wzmocnień w postaci pochwał, miłych doświadczeń w relacjach, uwag do rodziców podkreślających właściwe zachowanie ich dzieci,
 • wzmocnienia samooceny, poczucia akceptacji i przynależności,
 • rozbudzania szacunku dla odmienności i różnorodności,
 • rozbudzania empatii,
 • wdrażania do samodzielnego formułowania myśli, poglądów,
 • dzielenia się z innymi własnymi doświadczeniami i przeżyciami
 • rozwijania kompetencji językowych dziecka (m. in. wzbogacanie słownictwa, dbałość o poprawność stylistyczną i gramatyczną wypowiedzi, wypowiadanie się na podany temat).

Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

uczniowie:

 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż informacje jakie sobie przekazują mogą być oparte o gotowe piktogramy ale także o puste pola, które mogą uzupełniać zgodnie

z zauważonymi przez siebie pozytywnymi zachowaniami

 • Wykorzystują możliwości jakie daje otrzymywanie pozytywnych informacji na swój temat
 • Mają możliwość wzmocnienia swojej samooceny oraz pogłębienia pozytywnych relacji

w klasie

 • Uczą się zwracać uwagę na pozytywne zachowania i je doceniać.

 

 

 

Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z pracy metodą wzmocnień pozytywnych. Ważnym elementem jest angażowanie rodziców, którzy będą mogli otrzymać pozytywne informacje o swoim dziecku. Wszyscy uczniowie dostaną możliwość wzmocnienia swojej samooceny oraz nawiązania bliższych relacji z rówieśnikami.

 

Sposób realizacji:

Dzieci codziennie na koniec zajęć będą na przygotowanych karteczkach rysowały

POZYTYWNE rzeczy, na których przyłapano inną osobę – tak często jak tylko to jest możliwe. Karteczka będzie przekazywana  osobie której dotyczy.