→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Innowacja "W szkole czuje się dobrze" skierowana jest do uczniów klas czwartych i zostanie przeprowadzona przez Panią Joannę Auguścik.

 

Zajęcia, o charakterze adaptacyjno – rozwijającym mają na celu pomóc uczniom przejść pozytywnie przez ten trudny dla nich okres. Mają nauczyć dziecko 10 - letnie, jak rozpoznawać i przeciwdziałać negatywnym skutkom zwłaszcza stresu poprzez stosowanie elementów technik relaksacyjnych  i arte- terapii. Zajęcia przeznaczone są głównie dla dzieci:

 

-nie radzących sobie z emocjami, silnie im ulegającym;

 

-nieśmiałych; mających trudności w wypowiadaniu swojego zdania i opinii na forum klasy;

 

-reagujących nieadekwatnie do zaistniałych sytuacji szkolnych;

 

-wykazujących cechy silnego napięcia emocjonalnego; reagujących somatycznie w trudnych sytuacjach;

 

-mających trudności z komunikacją interpersonalną;

 

-z niską samooceną.

 

Poprzez oddziaływania o charakterze socjoterapeutycznym i profilaktycznym dzieci będą miały możliwość poznać metody radzenia sobie
z trudnymi sytuacjami, reagowania w sytuacjach trudnych. Nauczą się jak rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie ze złością, jak wyrażać swoje emocje Samoświadomość stanów emocjonalnych to pierwszy krok do samoregulacji polegającej na kontroli i kierowaniu własnym zachowaniem. Proponowane spotkania mają również na celu rozwijanie empatii i pozytywnej samooceny u dzieci.
Innowacyjność polega na stosowaniu nowych metod i form pracy z uczniem – zajęcia  o charakterze socjoterapeutycznym praktykowane
w grupach socjoterapeutycznych czy świetlicach środowiskowych polegające na tym, że podopieczni biorą udział w sytuacjach społecznych, podczas których uczą się właściwych zachowań. Te zachowania powodują odreagowanie napięć emocjonalnych i ułatwiają przyswajanie umiejętności społecznie akceptowanych.