ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Doradca zawodowy

 

Doradca zawodowy w Szkole Podstawowej nr 29  - P. Joanna Auguścik

Godziny pracy doradcy zawodowego:

poniedziałek: 9:00 - 11:30

wtorek: 9:00 - 12:00

 

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

Kończąc naszą szkołę stajecie wraz z rodzicami przed wyborem dalszego kierunku kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu. Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc wybrać prawidłowo.

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to wszystkie działania w ramach działalności szkoły wpierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru dalszej drogi kształcenia. Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności i predyspozycje.

Lekcje z  doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas VII, VIII w wymiarze 10 godzin rocznie.

W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego sienie oraz doskonalenia umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.

Pełniąc rolę doradcy zawodowego realizuję następujące zadania:

  • prowadzę zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów (klasy7 i 8);
  • koordynuję działalność informacyjno - doradczą prowadzoną przez szkoły ponadpodstawowe;
  • gromadzę, aktualizuję i udostępniam informacje edukacyjne i zawodowe;
  • współpracuję z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  • prowadzę porady, konsultacje dla uczniów i ich rodziców w związku z wyborem szkoły ponadpodstawowej oraz przyszłego zawodu;
  • organizuję dla klas 7 i 8 udział w warsztatach zawodoznawczych poza szkołą oraz Mini Targi Edukacyjne na terenie szkoły;
  • wspieram nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.