ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Deklaracja dostępności

Oświadczenie ws. dostępności 
Dostępność cyfrowa

Wstęp 

Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej znajdującej się pod adresem https://sp29.sosnowiec.pl

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia

Ostatnią ważną aktualizację wykonano

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF, informacje zamieszczone w formie załączników).
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych napisów alternatywnych

Wyłączenia: Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona nie posiada wbudowanego czytnika treści oraz tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe - strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 1. podwyższony kontrast
 2. możliwość powiększenia liter
 3. podświetlane linki
 4. mapa strony
 5. skala szarości
 6. jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przystosowanie do urządzeń mobilnych

Strona serwisu dostosowana jest do przeglądania na ekranach urządzeń mobilnych takich jak: telefony komórkowe, tablety, smartfony.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej

Ułatwienia dla osób niewidomych

Zainstalowanie odpowiedniego rozszerzenia w przeglądarce umożliwia odczytanie treści strony.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy wybranie przycisku “skróty klawiszowe”. Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia
 • ENTER -  zatwierdzenie akcji
 • ↓↑ - przewijanie strony
 • PgUP - przewijanie strony w górę
 • PgDn - przewijanie strony w dół
 • Ctrl + Home - Przejdź na początek strony
 • Ctrl + End - Przejdź na koniec strony
 • PgDn +  spacja - Przewiń o jeden ekran w dół
 • PgDn +  shift + spacja - Przewiń o jeden ekran w górę
 • Ctrl + + Powiększ
 • Ctrl + - Pomniejsz
 • Ctrl + 0 - Rozmiar pierwotny

 

Data sporządzenia deklaracji

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 01.09.2020 r.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

W raporcie uwzględniono wybrane elementy poziomu walidacji A WCAG, AA WCAG i AAA WCAG

Do sprawdzenia użyto programu https://validator.utilitia.pl/

Kontakt i informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Koordynator ds. Dostępności cyfrowej

Anna Bierzyńska

Szkoła Podstawowa nr 29
ul. Zagłębiowska 25
41-208 Sosnowiec

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 32 299 21 63

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 2. Żądanie powinno zawierać:
  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem
 3. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 4. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, z podaniem terminu kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Zagłębiowskiej - prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Parking samochodowy znajduje się na terenie szkoły - wjazd od strony ulicy Zagłębiowskiej.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. Szkoła posiada 12 sal dydaktycznych, 1 salę gimnastyczną i 1 informatyczną, które gwarantują wszechstronny rozwój ucznia.
 5. Z budynków szkoły są 4 wyjścia ewakuacyjne.
 6. Obiekty szkolne są całodobowo chronione przez wewnętrzny i zewnętrzny monitoring wizyjny.
 7. Wewnętrzna klatka schodowa zapewnia dostęp do wyższej kondygnacji budynku, ale nie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich..
 8. Korytarze w budynku szkoły mają szerokość min. 2 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
 9. Drzwi wejściowe do sali gimnastycznej są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku.
 10. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Koordynator ds. Dostępności

Barbara Dec

Szkoła Podstawowa nr 29
ul. Zagłębiowska 25
41-208 Sosnowiec

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 32 299 21 63