→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Kryteria ocen zachowania

 

Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń/uczennica, u którego/której stwierdza się:

jedno zachowanie określone w punktach: 1 - 6

lub dwa zachowania określone poniżej w punktach: 7 - 10

 

 1. Wchodzi w konflikt z prawem - dokonuje wymuszeń lub kradzieży i niszczenia mienia.
 2. Notorycznie wagaruje.
 3. Pali papierosy także elektroniczne lub pije alkohol – stosuje używki
 4. Znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi
 5. Rozpowszechnia, zamieszcza lub odtwarza w Internecie informacje godzące w dobre imię kolegów lub pracowników szkoły, stosuje wulgarny język
 6. W sposób naganny reaguje na uwagi nauczycieli i innych pracowników szkoły (np. odwraca się, odchodzi, wyśmiewa, dopuszcza się wyzywających gestów lub niegrzecznych, wulgarnych odzywek).
 7. Powoduje / prowokuje bójki i swoim nagannym zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych.
 8. Bez pozwolenia opuszcza salę lekcyjną lub szkołę w czasie zajęć lekcyjnych.
 9. Nagminnie używa wulgarnego słownictwa, zastrasza innych.
 10. Notorycznie i z premedytacją niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku naprawienia szkody

 

Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń/uczennica, u którego/której stwierdza się jedno zachowanie określone w punktach: 1 - 3 lub cztery zachowania określone poniżej w punktach: 4 - 14

 

 1. Kłamie, oszukuje, fałszuje dokumenty (podrabianie zwolnień, usprawiedliwień i podpisów oraz fałszowanie ocen) – nie uznaje wartości moralnych ogólnie przyjętych.
 2. Stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych w tym zdarza mu się obrażać innych w Internecie
 3. Profanuje symbole narodowe
 4. Nagminnie nie stosuje się do obowiązków ucznia w zakresie stroju i wyglądu (określonych w statucie szkoły)
 5. Często nie ma obuwia zmiennego
 6. Często spóźnia się na lekcje.
 7. Jego stosunek wobec dorosłych i rówieśników budzi duże zastrzeżenia, arogancko i agresywnie odnosi się do innych osób.
 8. Ma nieusprawiedliwione nieobecności (powyżej 3 dni) na zajęciach szkolnych oraz pozalekcyjnych obowiązkowych dla ucznia.
 9. Notorycznie nie pracuje na lekcjach, nie robi notatek, nie przygotowuje się do zajęć, nie nosi podręczników, zeszytów, przeszkadza nauczycielowi w prowadzeniu lekcji
 10. Zdarza mu się na terenie szkoły niszczyć cudze mienie.
 11. Zdarza mu się używać wulgarnego słownictwa.
 12. Są na ucznia skargi spoza szkoły
 13. Notorycznie korzysta z telefonu i innych urządzeń elektronicznych w szkole bez zgody nauczyciela, nie reaguje na upomnienia
 14. Zdarzyło mu się palenie papierosów

 

Ocena poprawna jest oceną wyjściową do ewentualnego ustalenia oceny niższej lub wyższej.

Ocenę POPRAWNĄ może otrzymać uczeń/uczennica u którego/której stwierdza się pięć zachowań określonych poniżej:

 

 1. Dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów – w tym nie reaguje na zaczepki i unika zaczepiania innych.
 2. Przestrzega zasad higieny osobistej.
 3. Zwykle stosuje się do obowiązków ucznia, również w zakresie stroju i wyglądu (określonych w statucie szkoły)
 4. Systematycznie uczęszcza na zajęcia – ma sporadyczne spóźnienia i nieobecności.
 5. Zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się w szkole - podczas lekcji, na przerwie, stołówce w kontaktach z kolegami i pracownikami szkoły
 6. Zwykle przygotowuje się do zajęć zgodnie z wymaganiami nauczyciela przedmiotu.
 7. Ma nieliczne negatywne uwagi
 8. Szanuje mienie szkolne, a w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej, dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę.
 9. Wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły.
 10. Sporadycznie narusza zasady korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych zawartych w Statucie szkoły, stosuje jednak do uwag nauczyciela

 

Jeśli uczeń/uczennica spełnia pięć kryteriów oceny poprawnej, może uzyskać ocenę wyższą.

Do uzyskania oceny DOBREJ wymagane jest spełnienie pięciu z siedmiu poniższych kryteriów:

 

 1. Bierze aktywny udział w zajęciach. (m.in. robi notatki, zgłasza się, uczestniczy w dyskusji)
 2. Podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce.
 3. Przestrzega zasad kulturalnego zachowania w szkole i poza nią – m.in. stosując zwroty grzecznościowe na co dzień
 4. Stosuje się do obowiązków ucznia naszej szkoły, również w zakresie stroju (w tym galowego) i wyglądu (określonych w statucie szkoły)
 5. Systematycznie uczęszcza na zajęcia (również pozalekcyjne, obowiązkowe dla ucznia) - ma tylko pojedyncze nieusprawiedliwione spóźnienia i nieobecności.
 6. Angażuje się w prace na rzecz klasy (m.in. praca w sekcjach klasowych, dyżurni, itp.).
 7. Nie narusza zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych zawartych w statucie szkoły

 

Ocenę BARDZO DOBRĄ uzyskuje uczeń/uczennica, który/która spełnia pięć wymagań oceny dobrej oraz minimum sześć z dziewięciu poniższych:

 1. Angażuje się i bierze udział w konkursach na terenie szkoły i zawodach sportowych.
 2. Chętnie podejmuje prace na rzecz klasy i szkoły (w tym np.: działa w samorządzie klasowym, szkolnym, spółdzielni uczniowskiej, wolontariacie)
 3. Jest koleżeński i chętnie pomaga rówieśnikom.
 4. Osiąga maksymalne, na miarę swoich możliwości, wyniki w nauce.
 5. Wyróżnia się kulturą osobistą.
 6. Z własnej inicjatywy w ciągu całego roku szkolnego podejmuje dodatkowe zadania z przedmiotu
 7. Jest współtwórcą lub organizatorem klasowych lub szkolnych przedsięwzięć
 8. Stosuje się ściśle do właściwego wyglądu (farbowanie włosów, przedłużanie, malowanie paznokci, makijażu) określonego w statucie szkoły
 9. Bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne, (w tym dotyczące stroju i wyglądu), odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych i podjętych przez siebie zadań

 

Ocenę WZOROWĄ uzyskuje uczeń/uczennica, który/która spełnia sześć wymagań oceny bardzo dobrej oraz minimum pięć z siedmiu określonych poniżej:

 1. Swoją postawą w szkole i poza nią dba o dobre imię, honor i tradycje szkoły oraz piękno mowy ojczystej.
 2. Jego kultura osobista stanowi wzór do naśladowania (w tym zwłaszcza okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły, osobom starszym, rówieśnikom, jest koleżeński i uczciwy, dba o piękno języka)
 3. Z własnej inicjatywy pomaga kolegom i koleżankom w nauce i rozwiązywaniu problemów.
 4. Zawsze przeciwstawia się wszelkim przejawom przemocy, agresji, wulgarności, szanuje mienie szkolne i własność kolegów
 5. Uczestniczy (w miarę możliwości i predyspozycji) i bywa zdobywcą nagród i wyróżnień w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i zawodach sportowych.
 6. W sposób wzorowy korzysta z praw i wywiązuje się z obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły i ogólnie uznawanych norm społecznych
 7. Nie ma żadnych negatywnych uwag w dzienniku.