→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

 

Cele wprowadzenia procedury

 1. Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się choroby.
 2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania profilaktycznego w związku z zachorowaniem z powodu koronawirusa, aby zdrowi uczniowie/pracownicy szkoły nie byli narażeni na niebezpieczeństwo zarażenia się od osoby chorej.
 3. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku potwierdzonego w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu zachorowania z powodu koronawirusa.
Czytaj więcej...

 

Ad 1. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie wirusa – organizacja zajęć w szkole.

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Do pracy może przyjść pracownik wyłącznie bez żadnych objawów chorobowych. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik informuje telefonicznie Dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji, kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz oddziałem zakaźnym i postępuje według zaleceń jakie wydano.
 3. Pracownikom zapewnia się środki ochrony indywidualnej – maseczki (ewentualnie przyłbice), jednorazowe rękawiczki, z których mogą korzystać podczas pracy.
 4. Uczniowie mogą korzystać z własnych maseczek, przyłbic i rękawiczek jednorazowych podczas zajęć i przerw.
 5. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk za pomocą płynu dezynfekującego znajdującego się w każdej sali oraz na korytarzach.
Czytaj więcej...
 1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 2. Zajęcia świetlicowe obywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach dydaktycznych, gdy jest taka potrzeba.
 3. Zajęcia będą tak organizowane i koordynowane, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra).
Czytaj więcej...

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu podczas epidemii COVID – 19 obowiązujący od 1 września 2021 r.

Podstawa prawna:

· Wytyczne MEN, MZ i GIS.

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późń. zm.).

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

Czytaj więcej...